رئیس جمهور اتریش و همسرش در حالی که همه رستوران‌ها بر اساس قوانین کرونایی باید در این کشور در ساعت ۱۱ تعطیل شود تا پاسی از شب در یک رستوران در اتریش با هم گپ می‌زدند….

رئیس جمهور اتریش و همسرش در حالی که همه رستوران‌ها بر اساس قوانین کرونایی باید در این کشور در ساعت ۱۱ تعطیل شود تا پاسی از شب در یک رستوران در اتریش با هم گپ می‌زدند.