مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرباس هواپیمای ایرباس A ۳۲۰شرکت هواپیمایی معراج در مسیر تهران به کرمانشاه به علت نقص فنی به تهران بازگشت….

مدیرکل دفتر بررسی سوانح هوایی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: ایرباس هواپیمای ایرباس A ۳۲۰شرکت هواپیمایی معراج در مسیر تهران به کرمانشاه به علت نقص فنی به تهران بازگشت.