حوادث رکنا: قطار ساری به تهران به علت نقص فنی در ایستگاه مهاباد شهرستان فیروزکوه متوقف شد.

حوادث رکنا: قطار ساری به تهران به علت نقص فنی در ایستگاه مهاباد شهرستان فیروزکوه متوقف شد.