مصرف ویتامین‌هایی مانند ویتامین E ،B و D در پیشگیری از کرونا موثر است.

مصرف ویتامین‌هایی مانند ویتامین E ،B و D در پیشگیری از کرونا موثر است.