محمد جواد پهلوان مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت؛ یکسال از عمر دولت ابراهیم رئیسی گذشته است.به جرات می توان گفت حتی همراهان و نزدیکان و ایضا طرفداران این دولت نیز متوجه شده اند که این دولت تقریبا به هیچ یک از وعده های خود نتوانسته جامه عمل بپوشاند….

محمد جواد پهلوان مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت؛ یکسال از عمر دولت ابراهیم رئیسی گذشته است.به جرات می توان گفت حتی همراهان و نزدیکان و ایضا طرفداران این دولت نیز متوجه شده اند که این دولت تقریبا به هیچ یک از وعده های خود نتوانسته جامه عمل بپوشاند.