تولیدات کارخانه‌های ایالات‌متحده در آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت.

تولیدات کارخانه‌های ایالات‌متحده در آوریل بیش از حد انتظار افزایش یافت.