دکتر برینان در رابطه با نقش تحریم‌ها در دسترسی ایران به واکسن می‌گوید .

دکتر برینان در رابطه با نقش تحریم‌ها در دسترسی ایران به واکسن می‌گوید .