کارشناسان ایرانی در تهران رویکرد دولت جو بایدن در قبال ایران و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را در چارچوب سیاست خارجی کلی دولت وی و تمایل کاخ سفید برای رهایی از درگیری های نظامی در خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس می‌نگرند….

کارشناسان ایرانی در تهران رویکرد دولت جو بایدن در قبال ایران و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را در چارچوب سیاست خارجی کلی دولت وی و تمایل کاخ سفید برای رهایی از درگیری های نظامی در خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس می‌نگرند.