وزیر خارجه کشورمان گفت: در دیدار صمیمانه با آقای الهام علی اف به خوبی نقشه راه روابط ترسیم شد.

وزیر خارجه کشورمان گفت: در دیدار صمیمانه با آقای الهام علی اف به خوبی نقشه راه روابط ترسیم شد.