شاید مشاوران رییس جمهور و تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم رویکرد رئیسی را آرمانگرایانه بدانند، اما واقعیت این است که حتی رویکرد آرمانگرایانه نیز به نسخه‌هایی عملیاتی نیاز دارد وگرنه……

شاید مشاوران رییس جمهور و تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم رویکرد رئیسی را آرمانگرایانه بدانند، اما واقعیت این است که حتی رویکرد آرمانگرایانه نیز به نسخه‌هایی عملیاتی نیاز دارد وگرنه…