علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا نفت به زیر ۱۰۰ دلار در ازای هر بشکه می‌آید یا خیر؟

علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا نفت به زیر ۱۰۰ دلار در ازای هر بشکه می‌آید یا خیر؟