کارشناس داوری فوتبال ایران می گوید گل استقلال به الاهلی در موقعیت سالم به ثمر رسید….

کارشناس داوری فوتبال ایران می گوید گل استقلال به الاهلی در موقعیت سالم به ثمر رسید....