علی مطهری، نماینده ادوار مجلس نظر متفاوتی را درخصوص علی کریمی مطرح کرد.

علی مطهری، نماینده ادوار مجلس نظر متفاوتی را درخصوص علی کریمی مطرح کرد.