سعادتمند: متاسفانه در پیشنهاداتی که بمن دادند یک سری عزیزان که همیشه در این فوتبال هستند ورود کرده اند و نرخ هارا نیز بالا برده اند و ما دست آنها را کوتاه خواهیم کرد….

سعادتمند: متاسفانه در پیشنهاداتی که بمن دادند یک سری عزیزان که همیشه در این فوتبال هستند ورود کرده اند و نرخ هارا نیز بالا برده اند و ما دست آنها را کوتاه خواهیم کرد.