حمیدرضا شاکرین گفت: پیامبر برای آزادی مردم مبعوث شده. او آمده تا افکار و سنن غلط را که چون زنجیری گریبانگیر بشر شده‌اند، بردارد. این چیزی که رسالت روشنفکری خوانده می‌شود و روشنفکران مدعی‌اش هستند، اساس بعثت انبیا بوده است….

حمیدرضا شاکرین گفت: پیامبر برای آزادی مردم مبعوث شده. او آمده تا افکار و سنن غلط را که چون زنجیری گریبانگیر بشر شده‌اند، بردارد. این چیزی که رسالت روشنفکری خوانده می‌شود و روشنفکران مدعی‌اش هستند، اساس بعثت انبیا بوده است.