رئیس مجلس گفت: بنده زمانی در خدمت رهبر انقلاب بودم، ایشان فرمودند؛ من جز در وظایفی که قانون اساسی برعهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.

رئیس مجلس گفت: بنده زمانی در خدمت رهبر انقلاب بودم، ایشان فرمودند؛ من جز در وظایفی که قانون اساسی برعهده من گذاشته به امورات دیگر در بخش‌های اجرایی و دولتی دخالت نمی‌کنم.