یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری ارتباط خوبی با جوانان دارد.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری ارتباط خوبی با جوانان دارد.