معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با بیان اینکه شرایط تراز آب پایین در دریای خزر برای محیط‌های دریایی و تالابی پارادوکسال است، گفت: زمانی که تراز آب در این حوضه کاهش می‌یابد، هر چند که شرایط تالابی بد می‌شود؛ ولی آب‌های عمیق در…

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با بیان اینکه شرایط تراز آب پایین در دریای خزر برای محیط‌های دریایی و تالابی پارادوکسال است، گفت: زمانی که تراز آب در این حوضه کاهش می‌یابد، هر چند که شرایط تالابی بد می‌شود؛ ولی آب‌های عمیق دریای خزر به دلیل توزیع اکسیژن و مواد مغذی، از وضعیت خوبی برخوردار می‌شوند و این موضوع هر چند که در دنیا اثبات شده است، ولی این وضعیت در “خزر” مشاهده نمی‌شود که دلایل آن را باید در “فعالیت‌های انسانی” و “گرمایش زمین” جستجو کرد.