در حالیکه هواداران استقلال انتظار داشتند تا قرارداد با وریا غفوری به عنوان کاپیتان استقلال تمدید شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در حالیکه هواداران استقلال انتظار داشتند تا قرارداد با وریا غفوری به عنوان کاپیتان استقلال تمدید شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.