امام جمعه شیراز گفت: از نیروی انتظامی و از آنها می‌خواهیم با ساختارشکنان با قدرت و قوت برخورد کند.

امام جمعه شیراز گفت: از نیروی انتظامی و از آنها می‌خواهیم با ساختارشکنان با قدرت و قوت برخورد کند.