بیش از دو سال پس از پایان کارزار انتخاباتی ریاست‌‌جمهوری از سوی دموکرات‌‌ها، برنی سندرز هنوز هم می‌‌تواند جمعیت زیادی را تهییج کند تا به‌طور گسترده مورد تشویق قرار گیرد و از مردم و رای‌‌دهندگان بخواهد علیه نابرابری درآمد و ثروت بسیج شوند. در پونتیاک، م…

بیش از دو سال پس از پایان کارزار انتخاباتی ریاست‌‌جمهوری از سوی دموکرات‌‌ها، برنی سندرز هنوز هم می‌‌تواند جمعیت زیادی را تهییج کند تا به‌طور گسترده مورد تشویق قرار گیرد و از مردم و رای‌‌دهندگان بخواهد علیه نابرابری درآمد و ثروت بسیج شوند. در پونتیاک، میشیگان – شهری در شمال دیترویت- روز جمعه، سندرز بعد جدیدی از خود نشان داد تا فراتر از خشم معمولش درباره هزینه‌های بهداشتی و شکاف رو‌‌به رشد بین فقرا و سوپر ثروتمندان بحث کند.