نصری در توئیتی نوشت: حساسیت عمومی نسبت به نتیجه مذاکرات نشان می‌دهد اگر مذاکرات شکست بخورد دلیل این شکست باید برای افکار عمومی دلیلی موجه و قانع‌کننده باشد.

نصری در توئیتی نوشت: حساسیت عمومی نسبت به نتیجه مذاکرات نشان می‌دهد اگر مذاکرات شکست بخورد دلیل این شکست باید برای افکار عمومی دلیلی موجه و قانع‌کننده باشد.