دبیر کل حزب الله با بیان اینکه دومین کشتی ما تا چند روز دیگر از ایران حرکت خواهد کرد و به کشتیهای دیگر ملحق خواهد شد، تصریح کرد: موضوع یک کشتی یا دو کشتی نیست. این مسیری است که تا زمان نیاز لبنان، به آن ادامه خواهیم داد. هدف کمک به همه مردم لبنان و کا…

دبیر کل حزب الله با بیان اینکه دومین کشتی ما تا چند روز دیگر از ایران حرکت خواهد کرد و به کشتیهای دیگر ملحق خواهد شد، تصریح کرد: موضوع یک کشتی یا دو کشتی نیست. این مسیری است که تا زمان نیاز لبنان، به آن ادامه خواهیم داد. هدف کمک به همه مردم لبنان و کاهش مشکلات آنان است.