مسئولان برای پوشش سکو از لوگوی کاشیما استفاده کردند!

مسئولان برای پوشش سکو از لوگوی کاشیما استفاده کردند!