رهبری در ابتدای شهریور ۱۳۶۹ مدال فتح را به سینه ایشان نصب کردند و در مراسمی چنین فرمودند: «یکی از چیز‌هایی که ما همیشه به عنوان فضایل برجسته جناب آقای هاشمی در ذهن داشتیم و مشاهده می‌کردیم، حضور فداکارانه و مدبرانه‌ای ایشان در صحنه‌های جنگ تحمیلی بود…

رهبری در ابتدای شهریور ۱۳۶۹ مدال فتح را به سینه ایشان نصب کردند و در مراسمی چنین فرمودند: «یکی از چیز‌هایی که ما همیشه به عنوان فضایل برجسته جناب آقای هاشمی در ذهن داشتیم و مشاهده می‌کردیم، حضور فداکارانه و مدبرانه‌ای ایشان در صحنه‌های جنگ تحمیلی بود