مذاکره کننده ارشد کشورمان در پرونده هسته‌ای با روسای هیئت‌های چین و روسیه دیدار کرد.

مذاکره کننده ارشد کشورمان در پرونده هسته‌ای با روسای هیئت‌های چین و روسیه دیدار کرد.