ایلنا: شاید مداوای بیماری‌ها به واسطه موسیقی برای ایرانی‌ها که با موسیقی و شیوه‌های درمانی آن آشنایی جامعی ندارند، عجیب به نظر برسد؛ اما در کشورهای دیگر این شیوه……

ایلنا: شاید مداوای بیماری‌ها به واسطه موسیقی برای ایرانی‌ها که با موسیقی و شیوه‌های درمانی آن آشنایی جامعی ندارند، عجیب به نظر برسد؛ اما در کشورهای دیگر این شیوه…