وزیر بهداشت نروژ از به کنترل در آمدن شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر داد، اما گفت که محدودیت‌ها در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.

وزیر بهداشت نروژ از به کنترل در آمدن شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر داد، اما گفت که محدودیت‌ها در این کشور همچنان ادامه خواهد داشت.