مبلغ شهریه مهدهای کودک شهری و روستایی برای سال جدید مشخص و اعلام شد.

مبلغ شهریه مهدهای کودک شهری و روستایی برای سال جدید مشخص و اعلام شد.