نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ۴٢,١ درصد رسیده است. این میزان تورم نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است….

نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,١ درصد رسیده است. این میزان تورم نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است.