نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۱۹.۵۸ درصد رسیده است.

نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به سپتامبر به ۱۹.۵۸ درصد رسیده است.