بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها از جمله قیمت دلار است که با رشد 350 تومانی، ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها از جمله قیمت دلار است که با رشد 350 تومانی، ۲۸,۱۶۰ (بیست و هشت هزار و یکصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.