بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و قیمت دلار هم با رشد 60 تومانی به ۲۷,۴۴۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست و قیمت دلار هم با رشد 60 تومانی به ۲۷,۴۴۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و چهل) تومان رسید.