ادوارد فیلیپ که اخیرا در انتخابات شهرداری موفق شده بود ۵۸ درصد آرا را در شهر لوهاوره کسب کند، از سمت خود استعفا داد.

ادوارد فیلیپ که اخیرا در انتخابات شهرداری موفق شده بود ۵۸ درصد آرا را در شهر لوهاوره کسب کند، از سمت خود استعفا داد.