مصطفی الکاظمی با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد.

مصطفی الکاظمی با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کرد.