«جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا دچار اشتباه شود، ممکن است این نهاد، فلسفه وجودی خود را از دست بدهد. …

«جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا هشدار داد که اگر اتحادیه اروپا در مقابله با کرونا دچار اشتباه شود، ممکن است این نهاد، فلسفه وجودی خود را از دست بدهد.