یائیر لاپید: ” باید به ایران به طور شفاف گفت که اگر برنامه هسته ای اش را توسعه داد واکنش جهانی تنها با کلمات نخواهد بود بلکه با قدرت نظامی است”.

یائیر لاپید: " باید به ایران به طور شفاف گفت که اگر برنامه هسته ای اش را توسعه داد واکنش جهانی تنها با کلمات نخواهد بود بلکه با قدرت نظامی است".