اصغر فرهادی، تاکید کرد فیلم «قهرمان» او، براساس مستندِ آزاده مسیح‌زاده، ساخته نشده است. این کارگردان برنده اسکار، از این که این اتفاق، احساسی ناخوشایند ایجاد کرده است، ابراز تاسف کرد….

اصغر فرهادی، تاکید کرد فیلم «قهرمان» او، براساس مستندِ آزاده مسیح‌زاده، ساخته نشده است. این کارگردان برنده اسکار، از این که این اتفاق، احساسی ناخوشایند ایجاد کرده است، ابراز تاسف کرد.