نخستین فرودگاه تهران در جنوب پایتخت واقع شده و جزء مناطق کمتر توسعه‌یافته به حساب می‌آید، اما بسیاری از ساکنانش، احساس تعلق خاصی به محل سکونت خود دارند…

نخستین فرودگاه تهران در جنوب پایتخت واقع شده و جزء مناطق کمتر توسعه‌یافته به حساب می‌آید، اما بسیاری از ساکنانش، احساس تعلق خاصی به محل سکونت خود دارند