احمد مسعود پس از اعلام سقوط پنجشیر از سوی طالبان توئیتی منتشر کرد.

احمد مسعود پس از اعلام سقوط پنجشیر از سوی طالبان توئیتی منتشر کرد.