استاندار اصفهان گفت: نخبگان در بخش‌های مختلف تولید و صنعت، آب و محیط زیست و مسائل اجتماعی به کمک استان بیایند.

استاندار اصفهان گفت: نخبگان در بخش‌های مختلف تولید و صنعت، آب و محیط زیست و مسائل اجتماعی به کمک استان بیایند.