ایرانیان مقیم در ترکیه می توانند از سه مرزرسمی به خانه هایشان برگردند .

ایرانیان مقیم در ترکیه می توانند از سه مرزرسمی به خانه هایشان برگردند .