فراهم کردن شرایط آزادی زندانیان محکوم به قصاص با اخذ رضایت از اولیای دم و رسیدن به صلح و اصلاح‌ ذات‌البین به ویژه در پرونده‌های قصاص، باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد….

فراهم کردن شرایط آزادی زندانیان محکوم به قصاص با اخذ رضایت از اولیای دم و رسیدن به صلح و اصلاح‌ ذات‌البین به ویژه در پرونده‌های قصاص، باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.