آتش‌نشانان در کانادا، بچه گربه‌ای را که در محفظه موتور ماشین آتش‌نشانی گیر کرده بود، نجات دادند.

آتش‌نشانان در کانادا، بچه گربه‌ای را که در محفظه موتور ماشین آتش‌نشانی گیر کرده بود، نجات دادند.