پلیس جوان و تازه کار مردی که در مسیر قطار قرار داشت را به طرز بسیار عجیبی از مرگ نجات داد.

پلیس جوان و تازه کار مردی که در مسیر قطار قرار داشت را به طرز بسیار عجیبی از مرگ نجات داد.