لحظه نجات یک نوزاد در حال سقوط در چین را ببنید. یک مرد با دستان خالی کودک را در میان هوا و زمین گرفت.

لحظه نجات یک نوزاد در حال سقوط در چین را ببنید. یک مرد با دستان خالی کودک را در میان هوا و زمین گرفت.