کمیسیون های انتخاباتی نتایج اولیه همه پرسی های الحاق به روسیه در چهار منطقه اوکراین را سه شنبه (27 سپتامبر)، روز پایانی رای گیری، منتشر کردند.

کمیسیون های انتخاباتی نتایج اولیه همه پرسی های الحاق به روسیه در چهار منطقه اوکراین را سه شنبه (27 سپتامبر)، روز پایانی رای گیری، منتشر کردند.