نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر شاهد شهر
نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر شاهد شهر

شهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرشاهد شهر به شرح ذیل می باشد. 1 حسین یاری 3363 2 ابراهیم زارع 3289 3 طالب فرهادی 3088 4 ابوالفضل تاجیک 3057 5 احمد حسنی 2915 6 غلامرضا اردانی 2650 7 رضا افشار 2476 8 غلامحسین تاجیک 2454 9 احمد بنی علی 2024 10 مهدی بهمن زاده 2017 […]

13920217000119_PhotoAشهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرشاهد شهر به شرح ذیل می باشد.

1 حسین یاری 3363

2 ابراهیم زارع 3289

3 طالب فرهادی 3088

4 ابوالفضل تاجیک 3057

5 احمد حسنی 2915

6 غلامرضا اردانی 2650

7 رضا افشار 2476

8 غلامحسین تاجیک 2454

9 احمد بنی علی 2024

10 مهدی بهمن زاده 2017

11 اعظم تاجیک 2017

12 علی اصغر خرم 1921

13 صفر نجفی کسلانی 1738

14 عبداله کهدوئی 1247

15 عباس شادمهر 1215

16 بابک مجیدی 908

17 رضا جعفرلو 838

18 حسن بختیاری 603

19 میراصغر حسینی خواجه غیاثی 558

20 مصطفی جعفری افرا 297