نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد
نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد

شهریاریها : نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد  

شهریاریها : نتایج آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صباشهر اعلام شد