سگ‌های وحشی پس از تعقیب و گریز یک ایمپالا را در ساحل آب شکار کردند و در ادامه کفتارها نیز بخشی از آن را به سرقت بردند.

سگ‌های وحشی پس از تعقیب و گریز یک ایمپالا را در ساحل آب شکار کردند و در ادامه کفتارها نیز بخشی از آن را به سرقت بردند.